Design a site like this with WordPress.com
Get started

🥗 Nấm trưởng thành

 Giỏ Nấm:

1. Bảo đảm chất lượng tình yêu – Sơ Hòa
(đam mỹ, hiện đại, cưới trước yêu sau, hào môn thế gia, ngọt, có chút ngược, song khiết, HE)

2. Ta là bạn của husky – Hắc Bạch Ni
(đam mỹ, hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngọt, cường cường, HE)

3. Muốn ly hôn? Không có cửa đâu! – Nãi Trà Quý
(đam mỹ, hiện đại, cưới trước yêu sau, hào môn thế gia, ngọt, song khiết, HE)

4. Sau khi xào cp với ảnh đế, chúng tôi làm giả hóa thật rồi – An Vân Nhiễm
(đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, yêu thầm, ngọt, 1v1, HE)

5. Khuy Thiên chi kính – Bất Từ Quy
(đam mỹ, cổ trang, niên hạ, ngọt, song khiết, HE)

6. Chỉ có thủ đoạn mới lấy được lòng người – Vụ Thập
(đam mỹ, hiện đại, xuyên nhanh, ngọt sủng, HE)

7. Sao tôi có thể thích cậu ta được? – Mặc Tây Kha
(đam mỹ, hiện đại, thanh xuân vườn trường, tương ái tương sát, thi đấu thể thao)

8. Sống thử trước khi kết hôn – Trần Ẩn
(đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, ngôi thứ nhất, hài hước, song khiết, chủ thụ)

9. Một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi – Tín Độ
(đam mỹ, hiện đại, trinh thám, chủ thụ)

10. Ba ngàn dặm lưu đày – Mộ Quân Niên
(đam mỹ, cổ đại, xuyên không, thăng cấp lưu, chủ công)

11. Sống lại rồi? Còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến – Nặc Danh Thanh Hoa Ngư
(đam mỹ, hiện đại, trùng sinh, đường trộn thủy tinh, chủ thụ)

12. Sau khi nhận việc ở Minh phủ – Thất Thốn Thang Bao
(đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, chủ thụ)

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close