Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Bác Chiến] [BJYX] Gặp Nhau

[Bác Quân Nhất Tiêu] [BJYX] Gặp Nhau
Tựa gốc: 【博君一肖】见面
Tác giả: hualu977.lofter.com
CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến

  • Trục thời gian hơi loạn, thật giả lẫn lộn
  • Ngọt ngào

Link Wattpad

Phần 1Phần 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close